O nás

Historie školy

Historie školy - pracoviště Teplice

 • Naše škola byla otevřena v roce 1973 jako odborné učiliště oborového podniku VODNÍ STAVBY Praha, který byl rozšířen po celém, tehdy ještě Československu. V prvním školním roce 1973/1974 usedlo do našich lavic 172 učňů v učebních oborech Zedník, Železobetonář, Tesař – nabídka učebních oborů tedy odpovídala především potřebám tohoto stavebního gigantu.
 • 1976 – otevřen nový učební obor Mechanik opravář s odborným zaměřením pro stroje a zařízení. 
 • 1984 – ukončení výstavby nové budovy, 1. 9. 1985 zahájena výuka v nových učebnách.
 • Po revolučním roce 1989 se škola snaží aktivně navazovat partnerské vztahy se zahraničními školami, podporuje interkulturní výměny pedagogů i žáků.
 • 1991 – delimitací z Vodních staveb a získáním právní subjektivity (od 1. 5. 1991) začíná učiliště kromě stavebních oborů vyučovat také strojní obory, které vycházejí vstříc potřebám celého regionu.
 • 1992 – navazání spolupráce s německými partnery – stavební firmou Janecek v Mnichově a Berufsausbildungszentrum.
 • 1993 – zařazení specializace montér sádrokartonových konstrukcí do 3. ročníku oboru zedník
 • 1997 – škola získává oprávnění ke školení stavebních systémů firmy KNAUF.
 • 1998 – v rámci optimalizace dochází ke sloučení SOU, OU a U stavebního v Teplicích a SOU, OU a U stavebního v Duchcově (učiliště Okresního stavebního podniku Teplice). Nástupnickou organizací se stává SOU stavební, OU a U Teplice. Vzniká tak jedno vzájemně si nekonkurující pevné učňovské zařízení, největší v teplickém okrese.
 • 1998/1999 – náš Domov mládeže přebírá ubytovací kapacitu po uzavření Domova mládeže v ulici Chelčického Teplicích.
 • 2006 - škola působí s novým názvem Střední škola stavební, Teplice.
 • 2008 – dochází ke spojení Střední školy stavební, Teplice se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Krupka. Vzniká největší učňovské centrum Teplicka.
 • 2008 – ukončena činnost v odloučeném pracovišti Žalany.
 • 2010 – škola se stává Páteřní školou Ústeckého kraje.
 • 2012–2013 – účast v projektu Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů, zaměřeného na učební obory Truhlář, Zedník a Obráběč kovů; pro žáky posledních ročníků ZŠ praktické ukázky řemesel, exkurze u našich smluvních partnerů, sdílení odborných učeben, pořízení moderního vybavení našich dílen v Krupce a Duchcov.
 • 2013–2015 - účast v projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje, pro žáky posledních ročníků ZŠ praktické ukázky řemesel, exkurze u našich smluvních partnerů, sdílení odborných učeben, pořízení moderního vybavení našich dílen.
 • 2014–2017 – účast v projektu Strategické partnerství pro udržitelný rozvoj odborného vzdělávání a odborné přípravy v oboru malíř v rámci Erasmus + za účasti škol ze 7 evropských zemí.
 • 2014 – naší škole jsou předány k užívání 2 objekty v Duchcově –  Kubicových 2 (doposud budova Střední průmyslové školy) a Tyršova 17 (budova Domova mládeže a školní jídelny).
 • 2015 - škola má nové logo a webové stránky, do nabídky maturitních oborů přidáváme Elektrotechnika a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.
 • 2016 - od 1. 1. dochází ke změně názvu školy na Střední škola stavební a strojní.

 

Historie školy - pracoviště Krupka

 •  Budova pracoviště v Krupce má dlouhou a bohatou historii. Postavena byla v roce 1925 továrníkem Josefem Schwardou jako textilní továrna na výrobu punčoch a pánských ponožek, byla druhá největší tohoto druhu. Její výrobky byly prodávány ve 30 vlastních prodejnách, u firmy Baťa, ale i v zahraničí. Hospodářská krize přinesla takové problémy, že byla zavřena a později převedena do vlastnictví M. Schmittnera, továrníka v Augšpurku.
 • Za 2. světové války byla výroba přesměrována na výrobu sedadel pro všechny typy německých letadel.
 • Po 2. světové válce přešel podnik pod národní správu. Vyráběly se zde dětské dopravní prostředky (koloběžky, tříkolky, kola, šlapací auta) a hračky. To vše probíhalo v nástrojárně s kovárnou a kalírnou, soustružnických a zámečnických dílnách, lisovně, sedlárně, lakovně a elektrotechnické dílně.
 • V roce 1953 byla v Krupce zřízena v rámci Státních pracovních záloh škola. Ta se zaměřila na výuku učebních oborů ve strojírenství, které spolu s hornictvím v severních Čechách převažovalo. Vyučovaly se obory zámečník, soustružník, nástrojař, frézař, brusič a vrtař. Školu navštěvovali žáci z celého Severočeského kraje, pro ty ze vzdálenějších míst byl zřízen internát.
 • Odborné učiliště bylo v roce 1955 převedeno pod podnik Severočeská armaturka Ústí nad Labem se zaměřením na strojírenství.
 • V roce 1984 zde byla jako na jedné z prvních škol zavedena výuku čtyřletého maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení ukončeného jak závěrečnou, tak maturitní zkouškou.
 • Rok 1991 přinesl konec spolupráce se Severočeskou armaturkou Ústí nad Labem a škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace. Za dobu vzájemné spolupráce škola vyrobila zboží za 14 miliónů korun, ve výrobě zaměstnávala 25 dělníků a THP pracovníků. Ve škole bylo vyučováno 360 žáků pro potřebu 50 podniků v Severočeském kraji.
 • V roce 1998 došlo v rámci optimalizace středního školství k převedení Středního odborného učiliště technického Teplice do Krupky. 
 • Poslední změna nastala v roce 2008, kdy došlo ke sloučení se Střední školou stavební Teplice.

 

 

 


Partneři