Pro uchazeče

Stipendia

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

(zkráceno)

Základní vymezení a cíle programu

Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke:

 1. zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia,
 2. zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů,
 3. snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Přehled podporovaných oborů vzdělání

Podporované obory vzdělání jsou dlouhodobě poptávány trhem práce v kraji, ze kterých v posledních letech vycházelo jen velmi málo nebo žádní absolventi.

 A) od školního roku 2010/2011

Kód RVP

Forma studia

Název oboru

36-52-H/01

denní

Instalatér

23-55-H/01

denní

Klempíř

36-64-H/01

denní

Tesař

23-51-H/01

denní

Strojní mechanik

36-67-H/01

denní

Zedník

 B) od školního roku 2013/2014

Kód RVP

Forma studia

Název oboru

23-56-H/01

denní

Obráběč kovů

26-51-H/01

denní

Elektrikář

Finanční rámec programu

Žák, který zahájil vzdělávání ve výše uvedených oborech:

 • v 1. ročníku získá: 1 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč
 • ve 2. ročníku získá: 2 000,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč
 • ve 3. ročníku získá: 2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000,- Kč; u oboru Aplikovaná chemie za vyznamenání na konci školního roku 2 500,- Kč
 • ve 4. ročníku získá: 2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč

Vznik nároku žáka na stipendijní příspěvek

Motivační stipendium bude poskytnuto, pokud žák v příslušném pololetí školního roku splnil všechny následující podmínky:

 • Žák se vzdělává v denní formě studia ve vybraných oborech a má trvalý pobyt na území Ústeckého kraje.
 • Žák nemá žádnou neomluvenou absenci. Omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona.
 • Celková omluvená absence žáka nepřesáhla 50%.
 • Žákovi nebylo uděleno žádné kázeňské opatření v podobě důtky ředitele školy nebo podmíněné vyloučení ze školy.
 • Žák nebyl hodnocen sníženým stupněm z chování.
 • Žák nebyl k ukončení řádné klasifikace v žádném z předmětů klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani neklasifikován či nehodnocen.
 • Žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku nebo ve 4. ročníku maturitní zkoušku.
 • Žák nepřerušil studium.
 • Příspěvek neobdrží žák, který opakuje ročník a pobíral příspěvek v předchozím období.
 • V případě přestupu žáka z oboru bez příspěvku na obor s příspěvkem, obdrží příspěvek až v následujícím výplatním termínu. 

Způsob vyplácení příspěvku žákům školou

Stipendia budou žákům vyplácena zpětně za celé pololetí. Za 1. pololetí školního roku bude provedeno v průběhu měsíce března 2015 a za 2. pololetí školního roku v měsíci září 2015. Pro žáky 3. nebo 4. ročníků bude provedeno do 30. 6. 2015, po úspěšném absolvování závěrečné nebo maturitní zkoušky. Pokud v těchto měsících nebude příspěvek žákům ze závažných důvodů vyplacen, musí být vyplacen v náhradním termínu, nejpozději však do 15. 10. 2015.

 1. Vyplacení každého stipendia bude potvrzeno žákem na podpisovém listu. Podpisový list obsahuje: jméno, příjmení, obor vzdělání, datum narození, adresu trvalého bydliště, částku vyplaceného stipendia, podpis a datum převzetí.
 2. Škola zpracuje vnitřní směrnici, kterou stanoví bližší pravidla a podmínky vyplácení stipendií dle svých individuálních specifik v souvislosti s organizačním a školním řádem a zároveň v souladu s pravidly výše uvedeného motivačního programu, a to nejpozději do prvního termínu vyplácení stipendia.
 3. Stipendium střední škola nevyplácí za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení studia žákem.
 4. V případě, že žák mající nárok na vyplacení příspěvku, si příspěvek do 30. 9. 2015 nevybere, nárok mu zaniká a výše jeho nevybraného příspěvku bude vrácena s ostatními nevyčerpanými finančními prostředky na účet poskytovatele do 31. 10. 2015.
 5. Případy hodné zvláštního zřetele budou řešeny ve spolupráci ředitele školy a odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Partneři