Úřední deska

Pravidla pro provoz školy ve školním roce 2020/2021

(opatření ke COVID – 19)

 

 1.       Pokyny pro zahájení školního roku

a)       Třídní učitelé zaktualizují kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu - na žáky a na zákonné zástupce žáků (telefony, aktivní e-mailové adresy).

b)      Škola bude prostřednictvím třídních učitelů, přes systém EDOOKIT a stránek školy informovat žáky a jejich zákonné zástupce o přijatých protiepidemických pravidlech.

c)       Žáci budou s těmito pravidly seznámeni při zahájení školního roku (ve dnech 1. a 2. září 2020). Tato skutečnost bude uvedena v zápisu v třídní knize (TK).

d)      TU i ostatní pedagogičtí pracovníci zdůrazní žákům zásady osobní a respirační hygieny.

e)      Vedení školy a pedagogičtí pracovníci upozorní zaměstnance a žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

f)        Vedení školy upozorňuje všechny pedagogické pracovníky, že je nutno omezit školní akce tak, aby při nich nedocházelo ke koncentraci vyššího počtu lidí. Například při seznamovací akci pro 1. ročníky, školních výletech či exkurzích je nutno organizovat akce tak, aby nedocházelo ke spojení více tříd.

g)       TU ověří připravenost žáků na distanční formu výuky a zjistí, jak jsou žáci doma vybaveni počítačovou technikou a připojením na internet. Informaci sdělí zástupci ředitele pro teoretickou výuku (ZŘTV) do 15. 9. 2020.

 

 2.       Hygienická pravidla dodržovaná v průběhu školního roku (po dobu COVID – 19)

a)       Žáci si vždy při vstupu do školy vydezinfikují ruce.

b)      Kontrolu pravidelné dezinfekce rukou žáků v jednotlivých třídách zajistí učitelé – v průběhu každodenního vyučování.

c)       Pedagogičtí pracovníci – TU, jednotliví vyučující, dozory na chodbách budou kontrolovat větrání tříd, omezí shlukování žáků o přestávkách na chodbách. O případném podezření na výskyt COVID- 19 u nějakého žáka budou neprodleně informovat ZŘTV a přijmou okamžitá nezbytná opatření (okamžité izolování žáka od ostatních).

d)      Žáci budou v maximální míře zůstávat ve svých kmenových třídách.

e)      Vyučující TEV zajistí při hodinách TEV dezinfekci rukou a učebních pomůcek ve zvýšeném rozsahu.

f)        Průběžnou dezinfekci povrchů a ploch se zvýšeným kontaktem různých osob (např. kliky) zajišťují uklízečky ve všech prostorách školy opakovaně během dne. Průběžný úklid a hygienická opatření budou prováděny minimálně 2 x denně (třídy, tělocvična, WC atd.). Osoušení rukou bude zajištěno pomocí papírových ubrousků (třídy + WC).

g)       Školní jídelna bude řízena samostatnými pravidly definovanými MŠMT a KHS – zejména bude dbát na zachování pravidel při výdeji stravy (oddělit výdej pro různé skupiny strávníků, provádět průběžnou dezinfekci stolů vždy po odchodu strávníka, příbory vydávat zabalené v ubrousku jednotlivě strávníkům atd.).

h)      Nošení roušek není ve škole povinné, pro případ potřeby však musí mít každý žák ve škole alespoň 1 roušku. V každé škole budou kromě toho náhradní roušky a bezkontaktní teploměr pro případ podezření na infekční onemocnění.

i)        V každé škole a na domově mládeže bude stanovena izolační místnost, kam bude umístěn žák s podezřením nákazy na COVID-19

 

 3.       Pokyny pro případ podezření nákazou COVID 19 u žáka

a)       Postupujeme dle manuálu MŠMT.

b)      Žáka ihned izolujeme od ostatních lidí.

c)       Pedagogičtí pracovníci či zaměstnanci informují ZŘTV.

d)      ZŘTV stanoví další postup v souladu s manuálem MŠMT – vyrozumí zákonného zástupce, sdělí informaci řediteli školy a přijme okamžitá opatření.

e)      Vedení školy oznámí situaci příslušným orgánům – KHS.

 

 4.       Pokyny pro případ podezření nákazou COVID 19 u zaměstnance

a)       Postupujeme dle manuálu MŠMT.

b)      Zaměstnanec v případě podezření nevstupuje do prostor školy, pokud už je ve škole, tak ji neprodleně opustí a navštíví svého lékaře. O svém nutném odchodu ze školy okamžitě telefonicky informuje svého nadřízeného.

c)       Nadřízený informuje ředitele školy a ten stanoví další postup - přijme okamžitá opatření v souladu s manuálem MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

V Teplicích dne 28. 8. 2020                                                                        

  Mgr. Aleš Frýdl

 

Partneři