Úřední deska

Historie školy

Historie školy - pracoviště Teplice

 • Naše škola byla otevřena v roce 1973 jako odborné učiliště oborového podniku VODNÍ STAVBY Praha, který byl rozšířen po celém, tehdy ještě Československu. V prvním školním roce 1973/1974 usedlo do našich lavic 172 učňů v učebních oborech Zedník, Železobetonář, Tesař – nabídka učebních oborů tedy odpovídala především potřebám tohoto stavebního gigantu.
 • 1976 – otevřen nový učební obor Mechanik opravář s odborným zaměřením pro stroje a zařízení. 
 • 1984 – ukončení výstavby nové budovy, 1. 9. 1985 zahájena výuka v nových učebnách.
 • Po revolučním roce 1989 se škola snaží aktivně navazovat partnerské vztahy se zahraničními školami, podporuje interkulturní výměny pedagogů i žáků.
 • 1991 – delimitací z Vodních staveb a získáním právní subjektivity (od 1. 5. 1991) začíná učiliště kromě stavebních oborů vyučovat také strojní obory, které vycházejí vstříc potřebám celého regionu.
 • 1992 – navazání spolupráce s německými partnery – stavební firmou Janecek v Mnichově a Berufsausbildungszentrum.
 • 1993 – zařazení specializace montér sádrokartonových konstrukcí do 3. ročníku oboru zedník
 • 1997 – škola získává oprávnění ke školení stavebních systémů firmy KNAUF.
 • 1998 – v rámci optimalizace dochází ke sloučení SOU, OU a U stavebního v Teplicích a SOU, OU a U stavebního v Duchcově (učiliště Okresního stavebního podniku Teplice). Nástupnickou organizací se stává SOU stavební, OU a U Teplice. Vzniká tak jedno vzájemně si nekonkurující pevné učňovské zařízení, největší v teplickém okrese.
 • 1998/1999 – náš Domov mládeže přebírá ubytovací kapacitu po uzavření Domova mládeže v ulici Chelčického Teplicích.
 • 2006 - škola působí s novým názvem Střední škola stavební, Teplice.
 • 2008 – dochází ke spojení Střední školy stavební, Teplice se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Krupka. Vzniká největší učňovské centrum Teplicka.
 • 2008 – ukončena činnost v odloučeném pracovišti Žalany.
 • 2010 – škola se stává Páteřní školou Ústeckého kraje.
 • 2012–2013 – účast v projektu Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů, zaměřeného na učební obory Truhlář, Zedník a Obráběč kovů; pro žáky posledních ročníků ZŠ praktické ukázky řemesel, exkurze u našich smluvních partnerů, sdílení odborných učeben, pořízení moderního vybavení našich dílen v Krupce a Duchcov.
 • 2013–2015 - účast v projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje, pro žáky posledních ročníků ZŠ praktické ukázky řemesel, exkurze u našich smluvních partnerů, sdílení odborných učeben, pořízení moderního vybavení našich dílen.
 • 2014–2017 – účast v projektu Strategické partnerství pro udržitelný rozvoj odborného vzdělávání a odborné přípravy v oboru malíř v rámci Erasmus + za účasti škol ze 7 evropských zemí.
 • 2014 – naší škole jsou předány k užívání 2 objekty v Duchcově –  Kubicových 2 (doposud budova Střední průmyslové školy) a Tyršova 17 (budova Domova mládeže a školní jídelny).
 • 2015 - škola má nové logo a webové stránky, do nabídky maturitních oborů přidáváme Elektrotechnika a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.
 • 2016 - od 1. 1. dochází ke změně názvu školy na Střední škola stavební a strojní.

 

Historie školy - pracoviště Krupka

 •  Budova pracoviště v Krupce má dlouhou a bohatou historii. Postavena byla v roce 1925 továrníkem Josefem Schwardou jako textilní továrna na výrobu punčoch a pánských ponožek, byla druhá největší tohoto druhu. Její výrobky byly prodávány ve 30 vlastních prodejnách, u firmy Baťa, ale i v zahraničí. Hospodářská krize přinesla takové problémy, že byla zavřena a později převedena do vlastnictví M. Schmittnera, továrníka v Augšpurku.
 • Za 2. světové války byla výroba přesměrována na výrobu sedadel pro všechny typy německých letadel.
 • Po 2. světové válce přešel podnik pod národní správu. Vyráběly se zde dětské dopravní prostředky (koloběžky, tříkolky, kola, šlapací auta) a hračky. To vše probíhalo v nástrojárně s kovárnou a kalírnou, soustružnických a zámečnických dílnách, lisovně, sedlárně, lakovně a elektrotechnické dílně.
 • V roce 1953 byla v Krupce zřízena v rámci Státních pracovních záloh škola. Ta se zaměřila na výuku učebních oborů ve strojírenství, které spolu s hornictvím v severních Čechách převažovalo. Vyučovaly se obory zámečník, soustružník, nástrojař, frézař, brusič a vrtař. Školu navštěvovali žáci z celého Severočeského kraje, pro ty ze vzdálenějších míst byl zřízen internát.
 • Odborné učiliště bylo v roce 1955 převedeno pod podnik Severočeská armaturka Ústí nad Labem se zaměřením na strojírenství.
 • V roce 1984 zde byla jako na jedné z prvních škol zavedena výuku čtyřletého maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení ukončeného jak závěrečnou, tak maturitní zkouškou.
 • Rok 1991 přinesl konec spolupráce se Severočeskou armaturkou Ústí nad Labem a škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace. Za dobu vzájemné spolupráce škola vyrobila zboží za 14 miliónů korun, ve výrobě zaměstnávala 25 dělníků a THP pracovníků. Ve škole bylo vyučováno 360 žáků pro potřebu 50 podniků v Severočeském kraji.
 • V roce 1998 došlo v rámci optimalizace středního školství k převedení Středního odborného učiliště technického Teplice do Krupky. 
 • Poslední změna nastala v roce 2008, kdy došlo ke sloučení se Střední školou stavební Teplice.

 

 Historie školy - pracoviště Duchcov

Historie naší školy sahá až do roku 1958, kdy do jejích lavic zasedli první žáci. Škola byla tehdy součástí Okresního stavebního podniku Teplice. Po zániku OSP se škola osamostatnila. Až v roce 1998 se z rozhodnutí MŠMT stala součástí – odloučeným pracovištěm - Středního odborného učiliště stavebního, Odborného učiliště a Učiliště v Teplicích. Takto naše škola funguje dodnes jen již pod novým názvem Střední škola stavební a strojní, Teplice.

Odloučené pracoviště v Duchcově nabízí stavební a strojní obory: Instalatér, Karosář, Klempíř, Malíř a lakýrník, Malířské a natěračské práce, Zednické práce a Zahradnické práce. 

Legendární cestou „z kina na Zámek“, kde cesta našich žáků začíná a po úspěšném absolvování končí, prošlo již mnoho žáků. 

 


Partneři