Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace


Název výzvy:

10. výzva-ITI-UCHA-SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Finanční zdroj:

Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa ITI: 3. Konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích, znalostech a inovacích

Specifický cíl ITI: 3.2. Mobilizovat lidský kapitál pro rozvoj vědy, výzkumu a inovačního podnikání

Opatření ITI: 3.2.1. Vzdělávání pro VaV, podnikání a podnikavost

Celkové náklady projektu: 83 087 674 Kč

Výše dotace: 47 228 026 Kč

Termín realizace projektu: 9/2016 – 12/2020


Základní charakteristika a cíle projektu:

Předmětem projektu je vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro učební obory školy. Tyto prostory budou následně využívány pro praktickou výuku. Budou vybaveny podle potřeb praxe. Díky tomu se žáci těchto oborů seznámí jednak s obecnými vlastnostmi materiálů a technologií, jednak přímo s postupy, které se prakticky používají v těchto odvětvích. Budou tak lépe připraveni na praxi ve firmách a po ukončení studia lépe zvládnou zapojení do pracovního procesu.

Globální cíl:

Zvýšit odborné kompetence žáků oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář v jejich praktické připravenosti a tím přispět k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.

CA, VV