Školská rada

Jmenování volební komise

Vyhlášení voleb za pedagogické pracovníky

Vyhlášení voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy

Volební listina – pedagogičtí pracovníci

Volební listina – zákonní zástupci a zletilí žáci

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

V současné době probíhají volby nových členů – pedagogických pracovníků – Školské rady SŠ stavební a strojní Teplice.

 

Ing. Miloš Bešta

(předseda školské rady)

zvolen za pedagogické pracovníky

 

Ing. Markéta Casalderrey zvolena za pedagogické pracovníky
Mgr. Kateřina Burgerová zvolena za pedagogické pracovníky
Ing. Jaroslav Dubský jmenován zřizovatelem
Mgr. Zdeněk Šimbera jmenován zřizovatelem
Bc. Jaroslav Löffelman jmenován zřizovatelem
Pavel Čmejla zvolen za zákonné zástupce žáků
Veronika Polcarová zvolena za zákonné zástupce žáků
Michal Hampl zvolen za zákonné zástupce žáků
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Na škole může být zřízena pouze jedna školská rada. Funkční období školské rady je tříleté. Současné volební období 2018 – 2021.

1. Vznik a činnost školské rady

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem rady nemůže být ředitel školy. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání rady na vyzvání jejího předsedy.

2. Funkce a pravomoci školské rady

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a  k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

3. Povinnosti ředitele školy

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními předpisy.

4. Termíny ke schvalování dokumentů školskou radou

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 2. rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen opakovaně, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Soubory ke stažení: