Ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádíme jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Vnitřní oznamovací systém slouží k oznamování možného protiprávního jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu, a zároveň jímž dle oznamovatele došlo k ohrožení nebo poškození veřejného zájmu v oblastech uvedených ve směrnici.

Oznámení lze podat

  • elektronicky prostřednictvím linku  www.nntb.cz/c/dc66gpfl
  • písemně na adresu Střední škola stavební a strojní, Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice označena slovy „Neotvírat – whistelblowing“.
  • osobně (po předchozí dohodě s Příslušnou osobou)
  • Příslušná osoba je paní Dagmar Nekudová, tel. 770 147 407
  • písemně na nezávislém, zabezpečeném e-mailu whistleblowing@sssstp.cz

 

Oznamovateli přiznává směrnice chráněné postavení spočívající v ochraně jeho totožnosti a v zákazu odvetných opatření činěných vůči němu v souvislosti s podaným oznámením.