ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL BEZ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Název programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_16_012 Gramotnosti

Název projektu:  Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000611

Zaměření projektu:  zvyšování kompetencí cílových skupin v oblasti všeobecné složky vzdělávání, se zaměřením na rozvoj čtenářské, matematické, finanční gramotnosti a sociálních a občanských kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky.

Cíle projektu:  nalézt a pilotně ověřit vhodné formy a metody práce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami středních škol bez maturitní zkoušky v oblasti všeobecných složek vzdělání – funkční gramotnosti, sociálních a občanských kompetencí a komplexního sociálního rozvoje.

Prostřednictvím klíčových aktivit dosáhneme změn v následujících oblastech:

1. Zapojením pedagogů do akčního výzkumu a následné tvorby metodik a jiných výukových materiálů dojde ke zvýšení jejich kompetencí, dosažení vyšší kvality ve vzdělávání a tím k celkovému zlepšení úrovně školy.

2. Účastí více škol v projektu vytvoříme vhodné diskusní prostředí pro přenášení zkušeností a vzájemné učení se z příkladů dobré praxe.

3. Vytvořením a pilotním ověřením metod a postupů vytvoříme metodický materiál pro použití v ostatních středních školách a také podklady pro DVPP.

4. Akční výzkum přinese objektivní pohled na výchozí stav úrovně výuky, schopností a dovedností pedagogů a žáků v oblasti všeobecné složky vzdělání. Popíše změny při použití nových metod výuky a zevšeobecní výsledky získané pilotním ověřováním. Tím získáme objektivní podklady k návrhu ke změnám v kurikulu vzdělávání středních škol bez maturitní zkoušky.

5. Změnou metod ve vzdělávání dojde ke změně kompetencí žáků. Předpokládáme, že výuka bude pro ně zajímavější, budou lépe motivováni a to povede ke zvýšení jejich kompetencí v oblasti funkční gramotnosti a sociálních a občanských kompetencí, které mohou využít v zapojení se do osobního, společenského a pracovního života

6. V neposlední řadě očekáváme změnu v přístupu žáků a pedagogů k žákům s psychickým onemocněním, zejména formou redukce a odstraňování negativních či poškozujících hodnocení žáků a k akceptování rozdílů a zajištění jejich práv, čímž dojde k jejich lepšímu uplatnění v osobním, společenském a pracovním životě.